Obowiązek informacyjny wobec akcjonariuszy w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016 r., str. 1, nazwanego dalej RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest TORSEED Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A. w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy KRS pod nr: 0000116797, NIP: 8792091091, REGON: 871131070, tel. 56 658 48 00 e-mail: torseed@torseed.pl

Cele i podstawy przetwarzania. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z obsługą osób fizycznych posiadających akcje spółki TORSEED S.A. min. prowadzeniem Księgi Akcyjnej, wydawaniem odpisów i wyciągów z księgi akcyjnej. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 6 ust.1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotową kwestię jest Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Statut Spółki.

Kategorie danych osobowych zawartych w księdze akcyjnej: imię, nazwisko akcjonariusza, adres.

Zbiór danych osobowych jest prowadzony w formie elektronicznej i papierowej.

Czas przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. W związku z powyższym dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych.

Odbiorcy danych. Odbiorcami danych osobowych są Akcjonariusze. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać księgę akcyjną i żądać wydania odpisu z księgi. Dane osobowe Akcjonariuszy będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane np. bankowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy, firmom informatycznym, kancelarii prawnej.

Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w krajach poza Polską („państwa trzecie”).

Prawa osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, do sprostowania (poprawienia) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych.

Prawo wniesienia skargi. Mają Państwo prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem nabycia uprawnień Akcjonariusza. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze oraz brak możliwości wykonywania praw przez Akcjonariusza.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.