Zarząd Torseed S.A. w Toruniu zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Zgromadzenie odbędzie się w Toruniu, w budynku LO I,    przy
ul. Zaułek Prosowy 1, w dniu 21 stycznia 2023 r. (sobota), o godzinie 11:00
z    następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do     podejmowania   uchwał oraz sporządzenie listy uczestników.
 4. 4. Przyjęcie porządku Zgromadzenia.
 5. 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. 6. Przedstawienie przez Zarząd:

        a) sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok rachunkowy,

        b) sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok rachunkowy.

 1. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok rachunkowy.
 2. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok rachunkowy,
   • b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok rachunkowy,
  • c) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu Spółki za ubiegły rok rachunkowy,
  • d) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej za ubiegły rok rachunkowy,
  • e) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
 3. 9. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 4. 10. wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 5. 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki